Adatkezelési szabályzat

Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett a tagjai, önkéntesei, munkavállalói, megbízottjai, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

A szervezet neve: Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Székhely, iroda és levelezési cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 27. fsz. 5.

Képviseli: Csapi András ügyvezető

Telefonszám: +36  30 200 7988

E-mail cím: hello@elmenyakademia.hu

Adószám: 18188837-1-42

Nyilvántartási szám:  01-02-0011799

Honlap: www.elmenyakademia.hu

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, és a jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

ADATTAKARÉKOSSÁG

Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.  

PONTOSSÁG

Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG

A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, és utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE  

Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk.  Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

Az Élményakadémiai Közhasznú Egyesület csak olyan személyes adatot és csak addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.  A kezelt adatok köre:

SAJÁT ADATBÁZISOKBAN

Adatkezelési cél  Személyes adat típusa  Jogalap
Kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz szükséges adatoknév, telefonszám, email cím   önkéntes hozzájárulás 
Közös munka fenntartásához, kialakításához szükséges adatok önéletrajz, motivációs levél (névvel, email címmel, telefonszámmal)  önkéntes hozzájárulás, szerződéses jogalap
Üzleti kapcsolat fenntartásához, kialakításához szükséges adatok: név, telefonszám, email cím, munkahely, beosztás önkéntes hozzájárulás
HR adminisztrációs feladatok elvégzéséhez szükséges adatokaz egyesület tagjainak, munkavállalóinak, megbízottainak  szerződései, béradatok stb.  szerződéses jogalap
Számviteli feladatok elvégzéséhez,NAV megfeleléshez szükséges adatok számlák, nyilatkozatok, jövedelemigazolások, stb.  szerződéses jogalap
Képzésekre, eseményekre, rendezvényekre (továbbiakban: programok) történő jelentkezéshez és a programok biztonságos megtartásához szükséges adatoknév, telefonszám, email cím, a program elnevezése, TAJ szám, fizikai, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok önkéntes hozzájárulás
A programjainkon a résztvevőkről  készült fotók, videófelvételeka fényképek és videófelvételek tartalma, az érintettek azonrögzített képmása, illetve videófelvétel esetén hangja
önkéntes hozzájárulás

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVELEKRE

Évente 3-4 alkalommal küldünk hírlevelet, melyben aktuális projektjeinkről és rendezvényeinkről, önkéntes, képzési és támogatási lehetőségekről tájékoztatjuk azokat, akik a címlistánkra feliratkoznak.

Adatkezelési cél Személyes adat típusa Jogalap
Hírlevél küldésenév, email cím, szervezetönkéntes hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonására, vagy a megadott preferenciák átállítására a továbbiakban lehetősége van a hírlevél alján található link felhasználásával, vagy az egyesület számára küldött e-mailen keresztül.

Hírleveleinket részint a Gmail szolgáltatásával juttatjuk el hozzád, részint pedig a Mail Chimp hírlevél küldő rendszere segítségével. Ezen szolgáltatások elkötelezettek a személyes adatok védelmében, és különösen fontosnak tartják az adatvédelmet. Nem adnak át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket. A Gmail szolgáltatás részletes adatvédelmi szabályzatát itt olvashatja. A Mail Chimp adatvédelmi szabályzatát pedig itt érheti el.

EGYÉB ADATKEZELÉS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást.

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, a hozzájárulást adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:

ADATFELDOLGOZÓ

Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek jogaikat az Élményakadémia Közhasznú Egyesület  postacímére (1067 Budapest, Teréz krt. 27. fsz. 5.) küldött levélen vagy az Egyesület hello@elmenyakademia.hu email címére küldött üzeneten keresztül gyakorolhatja.

TÁJÉKOZTATÁS  

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, beosztásáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein.

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.  

HOZZÁFÉRÉS

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.  

HELYESBÍTÉS

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését az Élményakadémia Közhasznú Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a hello@elmenyakademia.hu címre küldött emailben kérheti.

TÖRLÉS

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

Az érintett személy a törlést az Élményakadémia Közhasznú Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy a hello@elmenyakademia.hu címre küldött emaillel kezdeményezheti. Ekkor az adat indokolatlan késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu