TAVASZI SZÉL PROJEKT BEMUTATÓ

(Erasmus +, KA2, Stratégiai Partnerség)

A gyermekotthonokban nevelkedő fiatalok társadalmunk különösen veszélyeztetett rétegei, akik az önállóságukat elősegítő fejlesztési folyamatok nélkül végérvényesen a társadalom szélére szorulnak. A szülői/családi háttér hiánya, ill. elégtelen volta miatt ezek a fiatalok önértékelési, viselkedési és személyiség zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdenek, többségének az iskolázottsági szintje alacsonyabb kortársainál, s az ő esetükben a környezet deprivációs szintje – munkanélküliség, lakhatási problémák, egészségügyi és mentális deficitek – általában halmozottan jelen vannak. Ezeket a hátrányokat az intézményekből kikerülve még inkább megszenvedik, s ha addig nem részesültek az önállóságukat, pozitív énképüket hatékonyan fejlesztő folyamatokban, a családokban nevelkedő kortársaikhoz képest sokkal többen válnak a munkanélkülivé, pszichoaktív szerek használóivá, hajléktalanná, s mutatnak kriminalitást.

A 4 partnerintézmény (2 gyermekotthon és 2 élménypedagógiai képző és szakmai szervezet) által megvalósítandó 2 éves Tavaszi Szél program célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a nevelő otthonban nevelkedő – különös tekintettel a speciális nevelési igényű – fiatalok nevelő otthoni tartózkodásuk alatt minél hatékonyabb fejlesztő támogatást kapjanak ahhoz, hogy a társadalom felelős, kezdeményező, kreatív és vállalkozó kedvű állampolgáraivá váljanak, így az intézményekből kikerült fiatalok foglalkoztathatósága, társadalmi integrációja növekedjen, s nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerőpiacra.

A fenti célokat a Tavaszi Szél partnerei bevált gyakorlatok összegyűjtésével és egy jógyakorlat gyűjtemény kidolgozásával, majd az ezen alapuló két innovatív fejlesztési terv és módszertan – mely egyrészt a nevelőket, mint multiplikátorokat, másrészt a fiatalokat célozza – kívánja elérni. A tevékenységek eredményeként egy több dimenzió szerint kereshető (pl. fejlesztési igények, célcsoportok, életkor) könnyen használható, gyakorlati tapasztalatokat (helyzetleírások, siker-sztorik) is bemutató, praktikus, egyszerű eszközöket tartalmazó útmutatók jönnek létre.

A program innovatív jellegét az adja, hogy mindkét fejlesztési programot a nevelőotthonok dolgozóinak (10 – 10 fő) és a fiataljainak (40 fő) aktív, a megvalósítás minden szakaszában történő bevonásával és hozzájárulásával intzéményi tanulás szintjén, integrálva dolgozzuk ki, teszteljük és véglegesítjük. A kidolgozott fejlesztési módszertanokat tesztlejük, majd a teszteredmények értékelése után, azok visszacsatolásával véglegesítjük. Az eredmények fenntarthatóságát intézményi szinten egy-egy megvalósítási- és erőforrás terv kidolgozásával biztosítjuk, míg a széles körű fenntarthatóságot az eredmények és a kidolgozott módszertanok széles körű promóciójával és disszeminációjával (szakmai konferencia és workshop) valamint a stakeholderek folyamatos bevonásával érjük el.

Konkrét eredmények:

● 40 nevelőotthonokban nevelkedő fiatal kompetenciafejlődése társadalmi és munkaerőpiaci integrációs céllal

● 20 nevelőotthonban dolgozó (nevelő, ifjúsági munkás) megnövekedett szakmai tudással, nagyobb motiváltsággal, elismertséggel és fejlettebb személyiséggel

● 4 professzionálisabban működő szervezet megnövekedett szakmai kapacitással és együttműködési potenciállal

Minőségi mutatók:

● a gyermekotthonok dolgozói attitűdjének és szakmai felkészültségének javulása

● nevelőotthonokban nevelkedő fiatalok szociális és munkaerő piaci integrációjának növekedése, önértékelési problémáinak, önbizalomhiányának, személyiségzavarainak csökkentése, a személyiségük érésének segítése

● a fiatalok szocializációs deficiteinek pótlásához (kötődés, társas kapcsolatok, közösségi beilleszkedés, kommunikáció, agressziókezelés, gyermekotthoni létből adódó problémák, nemi és etnikai csoportidentitás tudatosítása, stb.) és tanulással kapcsolatos nehézségeik leküzdéséhez, képességeik fejlesztéséhez

● pozitív életvezetési minták nyújtása

● javul a széles társadalom hozzáállása a gyermekotthonokban nevelkedő fiatalokhoz

● nő a segítő szakma megbecsültsége és társadalmi elismertsége

Összességében elmondható, hogy kidolgozott módszertanok és a folyamatosan dokumentált jógyakorlatok eredményeképpen fejlődik a gyermekotthonokban folyó ifjúsági munka minősége, ami garantálja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát. Így a gyermekotthonokban nevelkedő, a különösen veszélyeztetett, fiatalok alap és transzverzális kompetenciái hosszú távon és fenntarthatóan fejlődnek, a társadalom felelős, kezdeményező, kreatív és vállalkozó kedvű állampolgáraivá válnak, s az intézményekből kikerülve nagyobb eséllyel meg tudnak felelni napjaink munkaerőpiaci elvárásainak, s növekszik társadalmi integrációjuk és jólétük.

A széles társadalomban szintén nő a tudás és a megértés a gyermekotthonokban nevelkedő, hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok, s speciális szükségleteik iránt, ami szintén  támogatja társadalmi és munkerőpiaci integrációjukat.

Projekt tervezett kezdete: 2015. január 1.

A projekt tervezett zárása: 2016. december 31.

Partnerek:

● Élményakadémia Közhasznú Egyesület (Magyarország) (vezető partner)

● EMMI Rákospalotai Javitóintézet es Specialis Gyermekotthon (Magyarország)

● Outward Bound Romania (Románia)

● Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Románia)

 

A kétéves projekt összefoglaló folyamatábrája: